Celebrada l’asseblea general ordinària – 25 juny 2024

Celebrada el passat dimarts  25 de juny a les 19:00 hores en primera convocatòria, i a les 19:15 hores en segona convocatòria, l’Assemblea General Ordinària del Consell Esportiu del Maresme al Centre Cívic Cabot i Barba de Mataró.

1.- Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
2.- Informe del president
3.- Nomenament dels interventors
4.- Aprovació, si s’escau, del tancament comptable del 2023
5.- Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost del 2024
6.- Informe d’activitats
7.- Participació a les fases Supracomarcals
8.- Precs i preguntes

Recordem que són membres de l’assemblea, segons els estatuts, les escoles, entitats, ajuntaments i federacions que participen a les activitats del Consell Esportiu. Per tant, poden assistir a l’Assemblea tots els ajuntaments, federacions i entitats que hagin participat durant el curs 2023/2024 a les activitats organitzades pel Consell Esportiu del Maresme.

convocatoria 2024